آئین نامه ها دستورالعملها و استانداردهای بازرسی و کنترل و ساخت سازه های فولادی

دانلود صفحات نمونه Q.C.Plan از طریق لینک زیر :

صفحات نمونه طرح بازرسی ، کنترل و رویه ساخت و نصب سازه های فولادی (Q.C.Plan)


فهـرسـت مـطالـب

مشخصات فنی و استانداردهای مصالح و مواد مصرفی در سازه های فولادی

معرفی مصالح پایه

مشخصات مواد و مصالح استاندارد مطابق با نشریه شماره ۳۴ (مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان)

مشخصات مواد و مصالح و استانداردهای معتبر مطابق با نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی کارهای ساختمانی)

مشخصات مواد و مصالح مصرفی مجاز مطابق با نشریه شماره ۷۴ (ضوابط برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

مشخصات کلی مواد و مصالح مصرفی و استانداردهای مرتبط و معتبر (مباحث ۱۰و۱۱ مقررات ملی ساختمان ، نشریه ۲۲۸ ، استاندارد AWS D11 آمریکا ، DIN1028 آلمان)

رواداری و تلرانس مجاز برای مواد اولیه مورد استفاده در سازه های فولادی

مشخصات فنی و جزئیات اتصالات قطعات فولادی طبق استانداردهای معتبر

v اتصال قطعات بوسیله جوش و استانداردهای معتبر

ارزیابی کیفی جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری

آزمایشهای لازم در استاندارد AWS D1.1

انواع جوش و جوشکاری های مورد تائید

فرآیندها و مشخصات جوشکاری ها

رواداری های جوش طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای سازه های فولادی)

آزمایشهای لازم برای انواع جوش طبق نشریه ۲۲۸ (آئین نامه جوشکاری ساختمانی ایران)

معیار پذیرش عیوب در بازرسی چشمی (V.T) جهت آزمون صلاحیت جوشکار

کنترل کیفیت جوش

آزمایشهای غیر مخرب جوش ها (N.D.T)

بازرسی های جوش قبل از شروع عملیات

بازرسی های جوش در حین عملیات

بازرسی های جوش پس از پایان عملیات

جداول پذیرش عیوب جوشکاری و تائید دستورالعمل و تایید جوشکاران طبق استاندارد AWS D1.1

اتصال قطعات بوسیله پیچ و مهره

انواع عملکرد اتصالات پیچی

محدودیتهای اتصال پیچی

پیچهای معمولی

پیچهای پرمقاومت

انواع سوراخهای مورد استفاده در اتصالات پیچی

ساختمانهای با پیچهای پرمقاومت

دستورکار بستن پیچ و مهره ها

گواهی نامه های تطابق

اتصال با پیچ

سوراخ کاری

آزمایشهای پیچ ، مهره و واشر

وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات

روشهای پیش تنیدن در پیچ های اتصالات فولادی

وظایف بازرسان پیچ و مهره

ضمایم

تخریب ، تعمیر و بازسازی

تخریب و اصلاح کارهای فلزی

تعمیر عیوب

پیچیدگی (اعوجاج)

روشهای پیشنهادی برای ترمیم اتصالات موجود و جزئیات نوین

رنـگ کاری سـازه

مواد رنگ کاری

رنگ آمیزی

رنگ آمیزی کارهای فولادی در کارخانه

سـاخت و نـصب

ســاخـت

انواع ساخت

روشهای ساخت اجزا و قطعات فولادی

بــرش

سـوراخـکاری

الگوسازی

جوشـکاری

خـم کاری

نــصـب

کـلیــات

الزامات اجرایی اتصالات فولادی طبق نشریه ۷۴

v رواداری های ساخت و نصب

  • رواداری های ساخت
  • انحرافهای مجاز اعضای نورد شده
  • انحرافهای مجاز برای اعضای ساخته شده
  • انحرافهای مجاز در مقاطع تیرورق ها
  • انحرافهای مجاز در مقاطع جعبه ای ساخته شده از ورق

  • رواداری های نصب

– انحرافهای مجاز برای پی ها، دیوارها و پیچ های مهاری

– انحرافهای مجاز اعضای نصب شده

حمل و انتقال قطعات فولادی به پای کار

انتقال قطعات ساخته شده به پای کار

انبار کردن قطعات فولادی

ضـمایـم

منـابع و مـآخـذ

خرید فایل