آزمایشگاه شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی

قسمتهایی ازمتن:

مقدمه :

حلالیت عبارت است ازمقداری ازیك جسم برحسب گرم كه در دمای معین درصد گرم حلال ، حل شده و تولید محلول سیر شده ای حل كند ولی آنچه كه بیشتر متداول است قابلیت حل شدن است كه برای یك ماده برابر است با مولاریتة آن .

ماده از ذرات كوچكی به نام مولكول تشكیل یافته است كه دارای حركات انتقالی – ارتعاشی و چرخشی است . مولكولها همدیگر را می ربایند در واقع بین آنها نیروهای جاذبه و دافعه وجود دارد .

در مورد گازها باید توجه داشت كه این نیروها صفر است . درحالت مایع نیروهای جاذبه بین مولكولی نسبتاً ضعیف تر از حالت جامد بوده و فاصلة بین مولكولها بیشتر و در نتیجه تا اندازه ای از یكدیگر دورند، به طوری كه آزادانه می توانند به تمام جهات حركت كنند ، به همین دلیل مایعات شكل معینی ندارند و جامدات دارای حركت ارتعاشی هستند . همچنین بین مولكولهای مایع فضای خالی وجود دارد كه این فضا در جامدات كمتر است .

مراحل انحلال :

۱ تماس : با در نظر گرفتن نظریة « ذره ای جنبشی » ماده می توان گفت كه یك لایه ازمولكولها ، اتم ها یا یون های سطح خارجی ماده حل شونده بایك لایه از مولكولهای حلال ، مجاورشده و درنتیجه بین دو فاز مادة حل شونده و حلال تماس حاصل می شود .

۲- انحلال : دراین مرحله مولكولها ، اتم ها یا یون های دو ماده كه باهم در تماسند هر كدام ارتباط خود را با ذره های همانندشان قطع می كنند و در فضای مجاور سطح تماس ، مخلوطی شامل هردوذره به وجود می آید. هرچه ذره های جامد ریزتر باشند سرعت انحلال بیشتر است زیرا ریزتر بودن ذره های جامد سبب ازدیاد سطح خارجی آنها شده ، مقدار برخوردهای مؤثر با مولكولهای حلال در واحد سطح بیشتر می شود .

۳- پخش : پراكندگی ذره های حل شونده درون حلال تا زمانی كه بین قسمتهای مختلف محلول ، تفاوت غلظت وجود دارد همچنان ادامه پیدا می كند ولی به محض آنكه این تفاوت غلظت ازبین رفت درحركت انتقالی ذره های حل شده تعادل به وجودمی آید . یعنی درتمام حجم محلول ، ذره های ماده حل شونده به طور یكنواخت پخش شده و جابجایی مولكولها مساوی است . …

مطالب:

مقدمه

مراحل انحلال :

آزمایش اول

« آزمایش حلالیت »

آزمایش دوم :

تأثیرمتقابل حلال وحل شونده

آزمایش سوم :

تیتراسیون :

آزمایش چهارم :

۱- تعیین واكنش اسیدوباز :

۲- تعیین گرمای انحلال :

آزمایش پنجم :

تعیین جرم مولكولی : ( شناسائی یك مادة مجهول بااستفاده ازجرم مولكولی ) .

آزمایش ششم

تیتراسیون های اكسیدی – احیایی :

آزمایش هفتم

قانون بقای جرم :

آزمایش هشتم :

اندازه گیری میزان سختی آب :

خرید فایل