آموزش وارد كردن شكل سازه از برنامه ی AUTOCAD در SAP

آموزش وارد كردن شكل سازه از برنامه ی AUTOCAD در SAP

آموزش بصورت ساده و شفاف و کاملا تصویری و شیوا بیان شده است

خرید فایل