اثرات محیطی وتنش(word)

اثرات محیطی وتنش(word)

اثرات محیطی وتنش(word)

عنوان فایل :اثرات محیطی وتنش حجم فایل:۱/۱۸ مگ نوع فایل:word فهرست مطالب: تشعشع حرارتی نیاز حرارتی محیط رطوبت جریان هوا سطح تماس شرایط نامساعد محیطی منطقه خنثی حرارتی (Thermoneutral Zone) انرژی مصرفی (Intake Energy. IE) قابلیت هضم و متابولیزه شدن متابولیسم پایه مصرف خوراک تلیسه های …