اثرات ‌ غیبت غائب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی

اثرات ‌ غیبت غائب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی

فهرست مطالب مقدمه۲ ۱- laquo;غایب مفقودالاثر raquo; چه zwnj;کسی است؟۳ ۲-غیبت و تعارض قوانین. ۶ ۲-۱-تعارض خارجی قوانین. ۶ ۲-۲-تعارض داخلی قوانین:۹ ۳-اثر غیبت در اموال-قبل از صدور حکم موت فرضی. ۱۰ ۳-۱-تعیین تکلیف توسط مالک یا تصدی شخصی که قانونا حق تصدی دارد.۱۰ ۳-۲-اداره zwnj;ی اموال غایب در …