ارشد جامعه شناسی موضوع تحقیق رابطه همبستگی زوجین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی (۸۵ صفحه ۶ صفحه پرسشنامه)

۱-۱ مقدمه

خانواده یکی از جهانی­ترین نهادهای بشری است که از دو نفر با توانایی­ها و استعداد­های متفاوت و با نیازها و علایق مختلف و در یک کلام با شخصیت های گوناگون تشکیل شده است این نهاد دو نفره و گوچک تقریبا بر تمام نهاد ها و سازمان های جامعه اثر می­گذارد، و با توجه به اینکه موضوع ازدواج، کیفیت زناشویی و تشکیل خانواده یک رویداد بسیار مهم در زندگی انسان است و ازدواج به عنوان بارزترین تجلی پذیرفته شده ارضای نیاز به عشق و محبت، حفظ سنتهای خانواده، جبران کمبودهای زندگی شخصی، روشی برای دستیابی به مقاصد شخصی و پاسخی به بحران اوایل بزرگسالی در نظر گرفته شده است، اما آنچه در ازدواج مهم است همبستگی و سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج است. که به معنای خاص واجد ابعاد روانی- اجتماعی است و عبارت از توانایی لذت بردن از روابط بین فردی پاداش برانگیز و کار کردن به گونه­ای است که هدفهای شخصی را ارضا کند. در نتیجه فرایند سازگاری تنش ناشی از جنبه های تغییرپذیر زندگی کاهش یافته و شخص حالت متعادل می­یابد. یک جنبه اساسی سازگاری در زندگی انسان با موضوع ازدواج و برقراری پیوند زناشویی مرتبط است و ازدواج موفق و رضایت مندانه مستلزم سطح پایداری از سازگاری از جانب زوج­ها میباشد . در واقع سازگاری زناشویی باعث کاهش مشکلات روانشناختی و مدیریت بهتر حل تعارض، مهارتهای بهتر ارتباطی و حل مسأله میشود. اثرات این نهاد کوچک برروی مهمترین تأثیر پذیران این یعنی فرزندان می­باشد که از فضای مثبت و صمیمی خانواده و یا فضای سرشار از تنش و استرس زای آن بطور مستقیم اثر می پذیرند. رفتار والدین، میزان صمیمیت، احترام متقابل، حفظ حرمت، تقسیم کار، ارزش ها و هنجار ها و در کل میزان همبستگی والدین به طور مشخص و مستقیم بر روی فرزندان در زمینه های سلامت روانی- اجتماعی، سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر گذار می­باشد (پور نقاش تهرانی، ۱۳۹۰: ۲)

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضاد ها و تمایلات شخصی به طور منطقی و مناسب تعریف کرده اندو بر این باورند که سلامت روان صرفاً نداشتن بیماری روانی نیست بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربیات زندگی یصورت انعطاف پذیر و معنادار است(ابوالقاسمی و میری، ۱۳۹۱).

۱-۲ بیان مسئله

یکی از مهم ترین ویژگی­هایی که نقش عمده ای در سلامت روان و ادامه حیات اجتماعی انسان دارد سازگاری اجتماعی است. انسان با کمک این توانایی است که می تواند با شرایط متغیر محیطی و درونی خود کنار آید و موجودیت و سلامت روانی خود را حفظ کند. از مهم ترین عواملی که در سازگاری اجتماعی نقش دارند می توان به خانواده و مدرسه و گروه همالان اشاره کرد. منظور از سازگاری اجتماعی، برقراری یک رابطه روانشناختی و اجتماعی رضایت بخش میان خود و محیط است و به آن دسته از پاسخ های فرد گفته می شود که باعث سازش مؤثر و هماهنگ او با موقعیتی می گردد که در آن قرار دارد. بنابر این، دست یابی به یک حد مطلوب از سازگاری در حیطه های مختلف، امکان رشد و تحول، رفع نیازها و خواسته ها و تحقق آرمان های فرد را امکان پذیر و یا تسهیل می نماید(برغندان و همکاران، ۱۳۹۱).

از جمله مباحث مهم در حوزه دانش آموزان و مباحث آموزشی، میزان پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان می باشد. محققان در بررسی همه جانبه پیشرفت تحصیلی به عوامل درون فردی و محیطی اشاره می کنند. از مهمترین عوامل محیطی می توان محیط خانواده و فضای صیمیمی آن باشد(گوای و والرنت، ۱۹۹۷).

نظر به اینکه خانواده و کیفیت روابط والدین از عوامل تأثیر گذار بر روی فرزندان می باشد در این پژوهش می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا بین میزان همبستگی زوجین با سلامت روانی- اجتماعی و سازگاری اجتماعی و پیشرفت دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان زنجان رابطه وجود دارد؟

همچنین در این تحقیق برآنیم به چهار سوأل فرعی نیز پاسخ گوییم که عبارتند از:

– آیا بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سلامت اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سازگاری اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

– آیا بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سلامت روانی دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۱-۴ -اهداف پژوهش

۱-۴-۱-هدف اصلی

شناسایی رابطه بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها با سلامت روانی، سلامت اجتماعی، سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

۱-۴-۲-اهداف فرعی

شناسایی رابطه بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سلامت اجتماعی دانش آموزان.

شناسایی رابطه بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سازگاری اجتماعی دانش آموزان.

شناسایی رابطه بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

شناسایی رابطه بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سلامت روانی دانش آموزان.

۱-۵ فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

بین میزان همبستگی زوجین در خانوادها با سلامت روانی، سلامت اجتماعی، سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

۱-۵-۲-فرضیه فرعی

– بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سلامت اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

– بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سازگاری اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

– بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

– بین میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و سلامت روانی دانش اموزان رابطه وجود دارد.

۱-۶ تعریف مفاهیم تحقیق

۱-۶-۱-همبستگی[۱] اجتماعی

از دیدگاه جامعه شناختی، همبستگی پدیده ای است كه براساس آن در سطح یك گروه یا یك جامعه، اعضا به یكدیگر وابسته و به طور متقابل نیازمند یكدیگر هستند.. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلكه دعوت به احراز و كسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است (بیرو، ۱۳۷۰ : ۴۰۰).

۱-۶-۲-سلامت روانی[۲]

واژه سلامت روان، مفهومی بسیار وسیع دارد و شامل: رفاه ذهنی،‌ احساس خود توانمندی، کفایت، درک همبستگی بین نسلی و توانایی تشخیص استعدادهای بالقوه هوشی و عاطفی در فرد می باشد؛ به گونه ای که فرد بتواند توانایی هایش را شناخته، با استرس های معمول زندگی تطابق حاصل کند و از نظر شغلی سازنده و مفید باشد با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، با خود و دیگران سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود ناتوان نشود و خود را به وسیله جامعه مطرود نسازد دارای سلامت روانی است (پورافکاری، ۱۳۹۱).


[۱] – Solidarity

[۲] – Mental Health

مطالب:

  • Ø فصل اول- کلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مسئله

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴ -اهداف پژوهش

۱-۴-۱-هدف اصلی

۱-۴-۲-اهداف فرعی

۱-۵ فرضیه های تحقیق

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

۱-۵-۲-فرضیه فرعی

۱-۶ تعریف مفاهیم تحقیق

۱-۶-۱-همبستگی[۱] اجتماعی

۱-۶-۲-سلامت روانی[۱]

۱-۶-۳-سلامت اجتماعی[۱]

۱-۶-۴-سازگاری اجتماعی[۱]

۱-۶-۵-پیشرفت تحصیلی[۱]

۱-۷ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

  • Ø فصل دوم- پیشینه نظری و پژوهشی تحقیق و چارچوب نظری آن

مقدمه

۱-۲همبستگی اجتماعی:
۱-۱-۲تئوری های همبستگی اجتماعی:
۱-۱-۱-۲ نظریه همسان همسری :

۲-۱-۱-۲ نظریه مبادله[۱]

۲-۲ سلامت روانی:

۱-۲-۲ مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان[۱]:

۲-۲-۲ تئوری های سلامت روانی:

۱-۲-۲-۲ دیدگاه فروید[۱] (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان:

۲-۲-۲-۲ مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر[۱] (۱۸۷۰):

۳-۲-۲-۲ نظریه اریکسون[۱] (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت:

۴-۲-۲-۲ نظریه کورت لوین[۱])۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان:

۵-۲-۲-۲ نظریه کارل راجرز[۱] (۱۹۰۲) در ارتباط با سلامت روان:

۶-۲-۲-۲ الگوی انسان گرایی سلامت روانی:

۷-۲-۲-۲-نظریة انسان گرایی مازلو:

۳-۲سلامت اجتماعی

۱-۳-۲ مفهوم سلامت اجتماعی:

۲-۳-۲تئوری های سلامت اجتماعی:

۲-۲-۳-۲-دیدگاه سلامت اجتماعی دورکیم:

۱-۲-۳-۲-دیدگاه سلامت اجتماعی کییز:

۴-۲ سازگاری اجتماعی:

۱-۴-۲ تئوری های سازگاری اجتماعی:

۱-۱-۴-۲ مکتب روان پویایی[۱]:

۱-۱-۴-۲ روانکاوی پسیکوآنالیز[۲] فروید:

۲-۱-۴-۲ روانشناسی تحلیلی[۱] یونگ:

۳-۱-۴-۲ روانشناسی «خود [۱]تکامل نظریه روانکاوی:

۴-۱-۴-۲ نظریه روانی – اجتماعی اریک اریکسن:

۲-۱-۴-۲ نظریه آلفردآدلر:

۳-۱-۴-۲ نظریۀ هری استاک سالیون:

۵-۱-۴-۲ نظریه اریک فرام:

۶-۱-۴-۲ مکتب رفتارگرایی:

۷-۱-۴-۲ نظریه یادگیری عاملی اسکینر:

۸-۱-۴-۲ نظریۀ یادگیری اجتماعی – شناختی – رفتاری آلبرت بندورا :

۹-۱-۴-۲ مکتب کُل گرایی گشتالت

۱۰-۱-۴-۲ مکتب انسان گرایی[۱]

۱۱-۱-۴-۲ نظریه آبراهام مازلو:

۱۲-۱-۴-۲ نظریه کارل راجرز:

۱۳-۱-۴-۲ رویکرد سیستمی:

۵-۲پیشرفت تحصیلی:

۱-۵-۲ مفهوم انگیزه پیشرفت:

۲-۵-۲ نظریه های نیاز به پیشرفت:

۱-۲-۵-۲ نظریه نیاز هنری موری:

۲-۲-۵-۲ نظریه مک کله لند:

۳-۲-۵-۲ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو:

۴-۲-۵-۲ نظریه اتکینسون:

۵-۲-۵-۲ اکسلز و ویگ فیلد :

۶-۲-۵-۲ نظریه واینر:

۷-۲-۵-۲ هایدر:

۸-۲-۵-۲ استرادبک :

۹-۲-۵-۲ پارسنز :

۱۰-۲-۵-۲ بلومن :

۳-۵-۲ برنامه درسی پنهان:

۴-۵-۲ تأثیر جامعه پذیری بر انگیزه پیشرفت:

۵-۵-۲ پیشرفت تحصیلی نتیجه کنش اجتماعی:

۶-۲ پیشینه تحقیق:

۱-۶-۲پیشینه داخلی:

۲-۶-۲ تحقیقات خارجی:

  • Ø فصل سوم- روش‌شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲جامعه آماری

۳-۳روش نمونه گیری

۳-۴فرضیه های تحقیق

۳-۴-۱-فرضیه اصلی

۳-۴-۲-فرضیه فرعی

۳-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و تعیین سطح اندازه‌گیری آنها

۳-۵-۱- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته

۳-۵-۱-۱-تعریف نظری متغیر وابسته

همبستگی اجتماعی[۱]

۳-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی متغیر وابسته

۳-۶- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل

۳-۶-۱-سلامت روانی[۱]

۳-۶-۱-۱- تعریف مفهومی:

۳-۶-۱-۲- تعریف عملیاتی :

۳-۶-۲-سلامت اجتماعی[۱]

۳-۶-۲-۱- تعریف مفهومی سلامت اجتماعی:

۳-۶-۲-۲- تعریف عملیاتی:

۳-۶-۳-سازگاری اجتماعی[۱]

۳-۶-۳-۱- تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی

۳-۶-۳-۲- تعریف عملیاتی

۳-۶-۴-پیشرفت تحصیلی[۱]

۳-۷-روش تحقیق

۳-۸-ابزار جمع آوری اطلاعات

۳-۹-روایی و پایایی پرسشنامه

۳-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

منابع لاتین

پرسشنامه (بررسی میزان همبستگی زوجین در خانواده ها و رابطه آن با سلامت روانی،سلامت اجتماعی،سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) (پی دی اف ۶ صفحه)

خرید فایل