اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ایران سل

اساسنامه شركت خدمات ارتباطی
ایران سل

اساسنامه شركت خدمات ارتباطی ایران سل

ماده ۱ تاسیس

ماده ۲

نام شركت

ماده ۳

دفتر مركزی و شعبات

ماده ۴

مدت

ماده ۵

هدف و نوع فعالیت شركت

ماده ۶

سرمایه شركت

ماده۷

گواهینامه سهم، دفتر ثبت سهام

ماده۸

انتقال سهام

ماده۹

افزایش سرمایه

ماده۱۰

كاهش سرمایه

ماده ۱۱

مجامع عمومی

ماده۱۲

مجامع عمومی عادی

ماده ۱۳

مجامع عمومی فوق العاده

ماده ۱۴

هیات مدیره

ماده ۱۵

اختیارات و وظایف هیات مدیره

ماده ۱۶

مدیر عامل و سایر مدیران

ماده ۱۷

امضاء مجاز

ماده ۱۸

بازرسان و حسابرسان

ماده ۱۹

سوابق شركت

ماده ۲۰

سال مالی

ماده ۲۱

حسابها

ماده ۲۲

خط مشی شركت در تعیین سود خالص و سود سهام قابل توزیع

ماده ۲۳

انحلال و تصفیه شركت

ماده ۲۴

مقررات پیش بینی نشده

ماده ۲۵

تصویب اساسنامه

شركت سهامی خاص فیمابین متعهدین سهام های صادره یا سهام هائی كه قرار است صادر شود تشكیل یافته و تحت قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به نحوی كه در سال ۱۳۴۷ ( برابر با ۱۹۶۹ میلادی) اصلاح شده و مفاد شرایط و مواد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۲

نام شركت

نام شركت، شركت خدمات ارتباطی ایران سل خواهد بود ( و از این پس شركت نامیده خواهد شد).

ماده ۳

دفتر مركزی و شعبات

دفتر مركزی شركت در تهران، ایران و محلی كه توسط هیات مدیره تعیین می گردد قرار خواهد داشت. هیات مدیره در صورت لزوم می تواند نشانی شركت در ایران را تغییر داده و دفاتر نمایندگی در داخل كشور یا خارج از جمهوری اسلامی ایران دایر نماید.


خرید فایل