اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز

اساسنامه شركت صنایع الكترونیك شیراز

فصل اول تأسیس شركت

فصل دوم : موضوع و هدف

فصل سوم سرمایه و سهام شركت

فصل چهارم سازمان شركت

فصل پنجم : امور مالی شركت

بموجب قانون تشكیل شركت صنایع الكترونیك ایران و نیز ماده ۱۳ اساسنامه آن و مطابق مقررات این اساسنامه شركتی با خصوصیات زیر وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران تأسیس و اداره می شود.

نام شركت

ماده ۱- شركت صنایع الكترونیك شیراز (سهامی خاص) كه در این اساسنامه به اختصار شركت نامیده می شود.

مركز اصلی شركت

ماده ۲- مركز اصلی شركت در شیراز می باشد انتقال محل شركت در شیراز، از نقطه ای به نقطه دیگر در اختیار هیأت مدیره می باشد.

مدت فعالیت

ماده ۳- مدت فعالیت شركت نامحدود است.

فصل دوم :

موضوع و هدف

ماده ۴- موضوع و هدف شركت عبارتست از:

الف ) ایجاد و توسعه علم ، فناوری و صنایع الكترونیك (فضایی،‌دریایی، هوایی، زمینی) ، الكترومكانیكی، الكترواپتیكی و لیزری و سایر موضوعات مربوط.

ب )‌انجام تحقیقات ، طراحی ، تولید سیستم ها و دستگاهها و اجزاء الكترونیكی، رادار، مایكروویو، الكترومكانیكی و الكترواپتیكی و لیزری و تجهیزات و سیستمهای فضائی و سایر موضوعات مربوط.

ج ) نصب، راه اندازی ، تعمیر ،‌نگهداری ، فروش و صادرات محصولات تولیدی.

د )‌ارائه و فروش خدمات فنی مهندسی، آموزشی ، تحقیقاتی و انجام هر گونه عملیات اقتصادی، بازرگانی ، مالی و فنی در داخل و خارج از كشور و نیز كلیه اموری كه مرتبط یا لازمه انجام موضوعات فوق باشد.

هـ ) تأسیس شركتهای مربوط به موضوعات فوق، واگذاری یا قبول نمایندگی، توسعه صنعت های مورد نیاز و مشاركت با شركتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی.

فصل سوم :

سرمایه و سهام شركت

ماده ۵- سرمایه اولیه شركت پانصد میلیون ریال (۵۰۰ میلیون ریال) است كه به پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰ هزار) سهم هزار (۱۰۰۰) ریالی بی نام تقسیم شده و سهام مذكور كلا متعلق به شركت صنایع الكترونیك ایران می باشد این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

خرید فایل