اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایرانمصوب ۱۷۵۱۳۸۰ مجمع عمومی

اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران
مصوب ۱۷/۵/۱۳۸۰ مجمع عمومی

اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۸۰ مجمع عمومی

فصل اول :

مشخصات شركت

فصل دوم :

موضوع و هدف

فصل سوم :

سرمایه و سهام شركت

فصل چهارم :

شركت
فصل پنجم :

امور مالی شركت

فصل ششم :

مقررات مختلف

تأسیس شركت

ماده ۱- بموجب قانون تشكیل شركت صنایع ایران و نیز ماده ۱۳ اساسنامه آن و مطابق مقررات این اساسنامه شركتی با خصوصیات زیر وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران تأسیس و اداره می شود.

نام شركت

ماده ۲- مركز اصلی شركت در تهران می باشد. انتقال محل شركت در تهران، از نقطه ای به نقطه دیگر در اختیار هیأت مدیره می باشد.

مدت فعالیت

ماده ۳- مدت فعالیت شركت نامحدود است.


فصل دوم :

موضوع و هدف

ماده ۴- موضوع و هدف شركت عبارتست از:

الف ) ایجاد و توسعه علم ، فناوری و صنایع مخابراتی ،‌ارتباطی ، سیستمهای حفاظتی و الكترونیك.

ب ) انجام تحقیقات و طراحی در زمینه های یاد شده

ج ) انجام خدمات و تأسیس شركتهای صنعتی، مشاركت با شركتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی.

د) انجام هر گونه عملیات نگهداری، تولیدی.‌معاملات بازرگانی و انجام هر گونه عملیات مجازی دیگر كه مربوط به موضوع شركت باشد.


فصل سوم :

سرمایه و سهام شركت

ماده ۵- سرمایه اولیه شركت پانصد میلیون ریال (۵۰۰ میلیون ریال) است كه پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰ هزار) سهم هزار (۱۰۰۰ ) ریالی بی نام تقسیم شده و سهام مذكور كلا متعلق به شركت صنایع الكترونیك ایران می باشد. این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

خرید فایل