اصول گزارش نویسی

اصول گزارش نویسی

اصول گزارش نویسی

گزارش zwnj;نویسی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، اطلاعات، حقایق، علل مسائل و رویدادها، و تجزیه و تحلیل منطقی و متوالی آنها، برای رسیدن به راه zwnj;حل zwnj;های صحیح، که همراه با اختصار و روشنی تدوین شده و بر دو اصل laquo;ساده نویسی raquo; و laquo;سالم نویسی raquo; استوار باشد. در این تعریف …