اعتیاد به پرکاری چالش جدید برای مدیریت سازمان

اعتیاد به پرکاری چالش جدید برای مدیریت سازمان

Workaholism A New Challenge For Organisation Management اعتیاد به پرکاری: چالش جدید برای مدیریت سازمان چکیده: تحلیل بر روی سازمانی غیر سالم که اعتیاد به کار را تحریک می کند می تواند نشان دهنده مسائل ارتباطی، تعارض حل نشده یا نامعلوم، وظایف غیر واقعی، کنترل ضعیف رهبر، تنش در سطوح بالا باشد. برای …