بحران رهبری نقد ادبی

بحران رهبری نقد ادبی

بحران رهبری نقد ادبی

مباحث كتاب متضمن دو بخش است .در بخش نخست گفت و گوی ملك ابراهیم امیری با رضا براهنی تحت عنوان بحران رهبری نقد و انتقاد ادبی به طبع رسیده است .در مقدمه كتاب، نگارنده از تحولات مربوط به حوزه نقادی در جهان و رویكرد جدید آن سخن می zwnj;گوید .در پی آن، طی گفت و گو درباره بحران رهبری …