بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان

چکيده هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامي و کيفيت زندگي جوانان بود.بدین منظور از بين ورزشکاران مبتدي مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان ۱۳۹۲ ،۶۰ نفر به صورت در دسترسو ۶۰ نفر نیز از افراد عادی انتخاب و از نظر سن ، جنسیت و تحصیلات با …