بررسي راهكارهاي بازاريابي مویرگی خرما در شهرستان بهبهان

بررسي راهكارهاي بازاريابي مویرگی خرما در شهرستان بهبهان

طدح تحقیقی در ۹۴ صفحه قابل ویرایش در بخشهای فصل اول: طرح تحقيق مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱ بيان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۳ تاريخچه توليد و بازاريابي …