بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز

بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ديرآموز

فهرست مطالب مقدمه۱ اهداف تحقيق. ۳ اهميت و ضرورت تحقيق. ۴ فرضيه هاي تحقيق. ۵ ادبيات تحقيق. ۶ انواع خانواده از نظر بعد تربيتي. ۸ علل عقب ماندگي ذهني. ۱۳ اهميت اقتصادي- اجتماعي خانواده۱۶ laquo;سواد والدين raquo;17 laquo;عملکرد روان شناختي خانواده هاي کودک معلول raquo;18 سازگاري اجتماعي عقب …