بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر ….

بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر ....

بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر ….

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روایت درمانی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر …. بوده است. . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماري اين پژوهش، زنان مراجعه كننده به مراكز فرهنگی و فرهنگسراهاي شهر …. در سال ۱۳۹۳ بودند. نمونه اين پژوهش ۴۸ زن متاهل بودند كه شامل …