بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه ۸ شهر تهران

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه ۸ شهر تهران

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات rlm;مندانه بر تصمیم rlm;گیری و کمال rlm;گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه ۸ شهر تهران بوده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش zwnj;آزمون- پس zwnj;آزمون بود. از میان دبیرستانهای دخترانه منطقه ۸ شهر …