بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

بررسی تاثير برون‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

چکیده: برون shy; سپاري عبارت است از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش zwnj;هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً zwnj; استفاده …