بررسی حقوقی استرداد جهیزیه

بررسی حقوقی استرداد جهیزیه

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه:۱ جهیزیه و ماهیت حقوقی آن. ۲ جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه. ۴ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می zwnj;باشد؟. ۵ آیا دختر (زن) ملزم به آوردن جهیزیه در منزل همسر (شوهر) می zwnj;باشد؟. ۵ شرایط اساسی دعوی استرداد و تعاریف آن. ۷ دعوی استرداد …