بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

بررسی رابطه‌‌ی  تعارض  والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی  تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از  زندگی آن‌ها

بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه zwnj; zwnj;ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره zwnj; zwnj;ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن zwnj;ها بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه zwnj;ی پژوهش کلیه zwnj;ی دانش zwnj;آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه zwnj;ی دوره zwnj;ی اول (راهنمایی) شهرستان …