بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری دردانشجویان

چكيده پژوهش حاضر با هدف laquo; بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري در دانشجويان raquo; انجام شده است.جامعه آماري عبارت بود از كليه دانشجوياني كه در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ در دانشگاه خوارزمي مشغول تحصيل بودند. نمونه شامل ۹۰ نفر از دانشجوياني بودند كه از طريق نمونه …