بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه ….

بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه ....

بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه ….

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ zwnj;سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه zwnj;گری جوسازمانی در دانشگاه …. بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می zwnj;باشد. با استفاده از روش نمونه zwnj;گیری تصادفی نظام zwnj;مند نمونه zwnj;ای به حجم ۲۴۸ نفر …