بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه  در سال تحصیلی 93-1392

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

چكيده: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه در سال تحصیلی ۹۳- ۱۳۹۲بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد ۷۷۷ نفر (۵۸۷ نفر مرد و ۱۹۰ نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۴۸ نفر( ۲۱۱ نفرمرد و ۱۳۷ نفر زن ) با استفاده …