بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ….

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ....

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان ….

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش سازمانی و رضایت شغلی با بهره shy;وری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان …. بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع کاربردی و براي اجراي آن از روش همبستگي استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و …