بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد ….

بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی  دانشجویان پیام نور واحد ....

بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد ….

چکیده : خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن،بی آنکه نظارت یا کنترل خارجی در بین باشد،وظایف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غیر قانونی ترك می شود. هنگامی که کسی بی توجه به کنترل خارجی،تلاش خود را مصروف انجام دادن کاري که بر عهده او واگذار شده است،کند و مرتکب خلافی از …