بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان …. در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان .... در سال تحصیلی 1393-1392

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان …. در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه shy;ی بین یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه zwnj;ی عمومی استان …. صورت گرفته است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش کلیّه دبیران مدارس متوسطه عمومی استان …. است که تعداد آنها ۵۶۰۰ …