بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۸۸۷

بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

چکیده

آموزش روان خوانی در دوره ی ابتدایی می تواند کمک شایانی به پیشرفت درک معنایی سایر دروس کرده، و کودکان امروز را برای ورود به دنیای رو به پیشرفت فردا آماده تر کند.

در این پژوهش که بررسی راهکار هایی جهت افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول بود در یک کلاس۲۸نفره و یک دبستان پسرانه در ناحیه ۶مشهد به اجرا در آمد.

در شواهد جمع آوری شده مشخص شد که فراگیرانی که در خواندن با مشکل مواجه اند، به صورت زنجیره وار در سایر مهارت های زبان آموزی از جمله ( شنیدن ) به شدت دچار ضعف می باشند. برای بهبود این وضعیت با صلاح دید صاحب نظران و شواهد موجود راهکار ( تأکید بر جمله خوانی و آموزش آن و پرهیز از کلمه خوانی ) به اجرا در آمد که پس از اجرای راهکار انتخابی شدت ضعف فراگیران تا حدی کاهش یافت که به بهبود خواندن آن ها انجامید. در شواهد کتابخانه ای نیز راهکار های بسیار مؤثری ذکر شده است که اجرای هر کدام از آن ها محاسن زیادی را در بر داشته و خواندن آن کمک مؤثری به معلمان مقطع ابتدایی خواهد کرد.

اگر چه این تغییرات چندان چشم گیر نبود اما ما را به هدف مورد انتظار نزدیک کرد. طبق ارزشیابی و مصاحباتی که با همکاران و دانش آموزان انجام شد، این راهکار اثر بخشی کافی را با توجه به زمان اندک داشته است. امیدواریم که نتایج این پژوهش اندکی از مشکلات جامعه ی تعلیم و تربیت را بهبود بخشد.

ان شاء ا…

فهرست

چکیده

مقدمه

«توصیف مشکل»

۱-۱ توصیف خودم ۶

۲-۱ توصیف محیط ۶

۳-۱ توصیف مشکل ۸

«شواهد (۱)»

۱-۲ شواهد محیطی ۱۰

۲-۲ شواهد کتابخانه ای ۱۴

«تجزیه و تحلیل شواهد (۱)»

۱-۳ چکیده ۲۴

۲-۳ تعیین علل مشکل ۲۴

۳-۳ تعیین راهکار های پیشنهادی ۲۵

۴-۳ حذف بعضی راهکار ها و علل حذف ۲۶

۵-۳ خلاصه ی جدول نظر سنجی ۲۷

«اجرای راه حل»

۱-۴ علت اصلی انتخاب راهکار پیشنهادی ۲۸

۲-۴ اجرای راهکار ( شرح مفصل) ۲۹

۳-۴ گزارش لحظه به لحظه ۲۹

۴-۴ مشکلات ضمن اجرا ۳۱

«شواهد (۲)»

۵- گرد آوری شواهد(۲) ۳۳

«ارزشیابی»

۶- ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۳۵

«گزارش دهی»

۷- تجدید نظر و گزارش نهایی یا اطلاع رسانی ۳۸

«فهرست منابع»

۸- منابع

=====================

تجزیه و تحلیل شواهد (۱)

۱-۳ چکیده

بر طبق نتایج به دست آمده از شواهد (۱) فراگیران دارای مشکل سرعت خواندن به طور زنجیره وار در مهارت های چهار گانه ی زبان آموزی ضعف داشته و بیشترین شدت ضعف در حافظه ی شنیداری می باشد.( نمودار شماره ی ۱)

تحصیلات اولیای این دانش آموزان دیپلم یا زیر دیپلم بوده که سطح سواد والدین با عدم آشنایی آن ها به شیوه های نوین آموزش ( کتاب های بخوانیم و بنویسیم جدید ) ارتباط مستقیم داشته و باعث تناقض می شود. این اولیاء شیوه های جدید را نپذیرفته و نسبت به آن مقاومت نشان می دهند که این مقاومت بر نگرش کودکان تأثیر دارد. در ابتدای سال CD های تکمیلی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت که فراگیران مشکل دار به علت عدم دسترسی به رایانه قادر به استفاده از آن نمی باشند. فراگیرانی که از CD استفاده کرده اند پیشرفت چشم گیر تری در روان خوانی دارند.

خرید فایل