بررسی روشهای تدریس دبیران مطالعات اجتماعی

بررسی روشهای تدریس دبیران مطالعات اجتماعی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه:۱ بیان مسئله:۶ ضرورت و اهمیت پژوهش… ۷ تعریف پرورش یا تربیت.. ۸ تعريف تدريس… ۱۰ روش هاي نوين تدريس:۱۰ روش کنفـرانس ( گرد هم آيي)۱۰ روش شاگـرد ـ استـادي.. ۱۱ روش چند حسي ( مختلط)۱۱ روش حل مسئله. ۱۲ روش پـروژه اي.. ۱۳ شيـوه سخنـراني.. ۱۳ شيوه گـردش …