بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی روش zwnj;های مصورسازی گرافیکی در وب سایت مدارس هوشمند می zwnj;باشد. جامعه آماری پژوهش تشکیل شده از کلیه وب سایت zwnj;های مدارس هوشمند استان کرمانشاه که به صورت تصادفی ۱ وب سایت برای پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر یک چک لیست محقق ساخته جهت اندازه گیری …