بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه ….

بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه ....

بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه ….

چکیده عادت zwnj;های خواندن و مطالعه یکی از مهم zwnj;ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی و اجتماعی در دانشجویان است. جایگزینی عادت zwnj;های صحیح خواندن و مطالعه برای رسیدن به یادگیری، آموزش و بالندگی دانشجویان در همه زمینه zwnj;ها توصیه می zwnj;شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عادت zwnj;های …