بررسی قدرت پیش¬بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش¬آموزان دوره دبیرستان شهر ….

بررسی قدرت پیش¬بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش¬آموزان دوره دبیرستان شهر ....

بررسی قدرت پیش¬بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش¬آموزان دوره دبیرستان شهر ….

چكيده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي امكان پيش shy; بيني خود كارآمدي تحصيلي دانش shy;آموزان دوره دبیرستان براساس اضطراب اجتماعي و جو رواني – اجتماعي كلاس بود. بدين منظور نمونه ۳۶۰نفري (۱۷۳دختر و ۱۸۸ پسر)از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهرستان ….به شيوه نمونه shy; گيري خوشه shy;اي …