بررسی مقایسه‌ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان مقطع متوسطه شهر ….

بررسی مقایسه‌ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان مقطع متوسطه شهر ....

بررسی مقایسه‌ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان مقطع متوسطه شهر ….

چکیده پژوهش حاضر باهدف بررسی مقایسه zwnj;ای تدریس اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش zwnj;آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر …. اجرا گردید. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع روش کار توصیفی و مشاهده zwnj;ای است که ویژگی zwnj;های یک معلم اثربخش از دیدگاه خود معلمان و دانش zwnj;آموزان را …