بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ….

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ....

بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مصروع شهر ….

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می …