بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد

بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه ۲ شهر یزد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

۱-مقدمه …………………………… ۱

۲-موضوع تحقیق و تبیین آن ……………… ۳

۳-بیان مسأله مورد پژوهش (مشكل چیست؟)….. ۵

۴-انگیزه محقق در انتخاب موضوع…………. ۷

۵-هدف تحقیق ………………………… ۸

۶-ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)….. ۹

۷-واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ………… ۱۱

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق ……………….. ۱۲

تاریخچه ……………………………. ۲۱

ب- سابقه عملی تحقیق …………………. ۲۴

۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان ۲۴

۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران ۲۹

۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ۳۴

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ۳۶

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات ……………………….. ۳۷

۱-تعریف فرضیه ……………………. ۳۷

۲-انواع فرضیه ……………………. ۳۷

۳-فرضیات این تحقیق ………………… ۳۸

۴-سؤالات پژوهشی……………………. ۳۸

ب- جامعه آماری و نمونه گیری …………… ۳۹

۱- تعریف جامعه آماری ……………….. ۳۹

۲- جامعه آماری این تحقیق …………….. ۳۹

۳- تعریف نمونه گیری…………………… ۳۹

۴- انواع نمونه گیری…………………… ۴۰

۵- نمونه گیری در این تحقیق …………….. ۴۰

ج- جمع آوری اطلاعات…………………… ۴۳

۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات …………. ۴۳

۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ………. ۴۳

۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق…….. ۴۷

۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات …….. ۴۷

۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات…….. ۴۸

د- روش تحقیق ……………………….. ۴۸

۱- تعریف روش تحقیق ………………….. ۴۸

۲- انواع و روش های تحقیق …………….. ۴۹

۳- نوع و روش این تحقیق ………………. ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)……. ۵۱

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)…………………………….. ۶۸

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )……………………. ۷۱

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

۱- نتیجه تحقیق………………………. ۷۸

الف- نتایج كلی و فرضیات……………… ۷۸

ب- نتایج كلی سؤالات تشریحی…………….. ۸۰

۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی…………… ۸۲

الف- پیشنهادات محقق………………….. ۸۲

ب- استنتاج كلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان. ۸۳

۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع ۸۴

۴- محدودیت ها و مشكلات این تحقیق………… ۸۶

۵- فهرست منابع(كتابنامه)…………….. ۸۷

۶- پیوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

……………………………………………………………………………………………………….

چكیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر كه رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امكان را بخشیده است كه نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیك است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری كند .

این تحقیق با طرح این سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و كم و كیف پرداختن به هر كدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امكانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل ۷ سؤال پژوهشی كه میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد كه نتایج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .

خرید فایل