بررسی نقش طرحواره¬های ناسازگار اولیه درپیش¬بینی رفتارهای پرخطر دانش¬آموزان

بررسی نقش طرحواره¬های ناسازگار اولیه درپیش¬بینی رفتارهای پرخطر دانش¬آموزان

بررسی نقش طرحواره¬های ناسازگار اولیه درپیش¬بینی رفتارهای پرخطر دانش¬آموزان

چکیده طرحواره هایناسازگاربهعنوانزیرساخت هایشناختیمنجربه تشكیلباورهایغیرمنطقیمی شوند هنگامیكهطرحواره shy;های ناسازگاراولیهفعال می shy;شوندسطوحیازهیجانمنتشرمی shy;شود ومستقیمیاغیرمستقیممنجربهاشكالمختلفیازآشفتگی shy;هایروانشناختینظیرافسردگی، اضطراب،عدمتواناییشغلی،سوء …