بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان ….

بررسی نقش  پیش‌بینی کننده‌ی  ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان ....

بررسی نقش پیش‌بینی کننده‌ی ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان ‌های شهرستان ….

چکيده هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير ویژگی shy;های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور ۵۴ نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان zwnj;های شهرستان …. به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه …