بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی  دانشگاه تربیت مدرس

بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده: تغيير به معناي خروج از حالتي و رسيدن و مستقر شدن در حالتي ديگر است zwnj;. سازمان های امروزی با تغییراتی وسیع تر نسبت به گذشته در ابعاد گوناگون فعالیت های خود روبرو هستند. کتابخانه های دانشگاهی که نقش برجسته zwnj;ای در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه zwnj;ها ایفا می کنند نیازمند …