بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی shy;های آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه shy;یابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمین دوره ابتدایی منطقه ۲ شهر تهران بود. که بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران ۲۵۰ …