بررسی ویژگی های فضای مورد نیاز جهت آموزش و پرورش

بررسی ویژگی های فضای مورد نیاز جهت آموزش و پرورش

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

تمام تلاش انسان در طول تاریخ، ایجاد محیطی بوده است كه در آن راحت تر بتواند زندگی كند و نیازهای معیشتی خویش را به بهترین شكل ممكن پاسخ گوید.

مفهوم پیشرفت در راستای این تلاشهای انسان به عنوان موجودی متفكر و تحول پذیر، تجلّی می یابد. این مفهوم در طول تاریخ تمدن بشری همواره با انسان قرین بوده ، بنابر این برای شناخت نیازهای انسانی امروز ناگزیریم كه مسیر طبیعی پیشرفت وی در طول تاریخ را بررسی نمائیم.

مورخان و جامعه شناسان این مسیر تحول و تكوین را به سه بخش یا اصطلاحاً سه موج طبقه بندی كرده اند:

موج اول: (عصر كشاورزی) كه از قبل از میلاد مسیح شروع شده و عمری ۲۹۵۰۰ ساله داشته. هدف از ایجاد این موج حل مشكلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است.

موج دوم: (عصر صنعت) كه هدف از موج دوم یا انقلاب صنعتی تولید مواد و ابزار كار بوده است. در موج اول كه نیروی كار متكی بر بازوان افراد بود، بشر از پس مشكلات زندگی بر نمی آمد و نیاز جدیدی در جامعه بوجود آمد كه تغییرات اساسی را می طلبید. عمر موج دوم كه دوران موفقی را سپری كرد و بشر در آن به پیشرفتهای بزرگی نائل آمد به ۵۰۰ سال می رسد. …

بیان مسئله:

نظر به اهمیت امر آموزش و پرورش در پیشرفت و اعتلای جامعه و همچنین نیاز كشور ما به عنوان یك كشور در حال توسعه به بهر گیری از سیستم های نوین آموزشی و باور نمودن استعدادهای این مرزو بوم، می بایست به صورت پایه ای به امر آموزشیو شكوفایی این استعدادها اهتمام ویژه ای داشته باشیم و این مهم صورت نمی پذیرد مگر با به روز نمودن ؟ امكانات و تجهیزات علمیمان در این حیطه، با توجه به پیشرفت های جهانی در این زمینه و همچنین استانداردهای آموزشی روز دنیا .

توجه زیر بنایی به امر آموزش و پرورش ، شاه كلید پیشرفت جوامع بشریت.

برای اینكه بتوانیم در صحنة جهانی به عنوان كشوری قدرتمند و صاحب علم و تكنولوژی مطرح باشیم نیازمند خلق فضاهایی پویا هستیم كه در آن قابلیت تحقیق و تولید علم وجود داشته باشد. و اینجاست كه بحث فضاهای آموزشی جدید با تجهیزات و تكنولوژی نوین و امكانات تفریحی و كمك آموزشی متناسب با رشد و پرورش استعدادهای نسل های آینده مطرح می شود. فضاهایی كه جوابگوی كلیة نیازهای ما برای این جهش علمی باشد و بتوان روح جدیدی را در كالبد این فضا دمید به گونه ای كه در خور استعداد و لیاقت ایران و ایرانی باشد. مسلماً فرزندان این مرزو بوم كه با حدّاقل امكانات عرصه های علم و دانش جهانی را در المپیادها و مسابقات علمی مختلف در سطح جهانی از آن خود می كنند و در سمینارهای علمی مختلف نام ایران را همواره متجلی می سازنددر صورتیكه بتوانند از فضاهای آموزشی استاندارد، همسنگ و همطراز با كشورهای پیشرفتة دنیا استفاده كنند، نتایج بدست آمده درخشان تر از این نیز خواهد بود. …

مقدمه

بیان اهداف:

بیان مسئله:

برآیند اهداف:

«طراحی مركز پرورش استعدادهای درخشان»

مبانی نظری عام طرح:

تدفیق اهداف و ارائه راهكارها

مبانی نظری عام طراحی

خرید فایل