بررسی چالشهای اختلالات یادگیری واملائی و راهکارهای آن

بررسی چالشهای اختلالات یادگیری واملائی و راهکارهای آن

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه :۱ تعاریف اختلالات یادگیری :۲ چه کسانی دارای اختلالات یادگیری هستند ؟. ۳ اختلال یاد zwnj;گیری چیست؟. ۴ انواع ناتوانی های یادگیری :۵ ریشه zwnj;ها ی اختلال یاد zwnj;گیری.. ۵ خصوصیات و ویژگیها :۶ انواع اختلالات خواندن :۸ علل اختلال خواندن :۸ نیاز به ارزشیابی …