برنامه تحت اکسل حل معادله درجه۳

برنامه تحت اکسل حل معادله درجه3

برنامه تحت اکسل حل معادله درجه۳

در این بسته دو برنامه تحت اکسل جهت محاسبه ریشه های حقیقی و موهومی (مختلط) معادله درجه ۳ وجود دارد.برای یافتن ریشه های معادله درجه سوم کافیست ضریب هر جمله (با در نظر گرفتن علامت مثبت یا منفی) را در سلول مربوطه وارد نمایید تا جواب ها مشخص گردند. توجه داشته باشید ضریب جمله اول در …