برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس نرم تا متوسط

برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس نرم تا متوسط

برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس نرم تا متوسط

سازه های نگهبان به سازه هایی اطلاق می شود که برای نگهداری خاک به کار برده می شوند.این سازه ها شامل انواع دیوارها و سیستم های نگهبان هستند که در آن ها عناصر سازه ای ممکن است با خاک یا سنگ ترکیب شده و یا از تسلیح خاک استفاده شوند. شکل نمودار پوش فشار پک (۱۹۶۹) را برای ترانشه ی مهار …