برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس سخت

برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس سخت

برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس سخت

شکل نمودار پوش فشار پک (۱۹۶۹) را برای ترانشه ی مهار شده در رس سخت نشان می zwnj;دهد. این zwnj;بسته zwnj; حاوی برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در رس نرم تا متوسط و فایل PDF ترانشه های مهار شده در۴۱ صفحه می zwnj;باشد. با انتخاب فواصل و نیمرخ اعضای مهاری , کفایت نیمرخ های …