برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در ماسه

برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در ماسه

برنامه تحت اکسل محاسبات مهار ترانشه های حفاری شده در ماسه

اغلب در زمان ساخت پی ها یا تاسیسات شهری ( مانند لوله های فاضلاب ) , حفاری ترانشه های باز با شیب خاک قائم ضرورت دارد. اگرچه اکثر این ترانشه ها جنبه ی موقت دارند , اما باید به کمک سیستم های مهاربندی مناسب از دیواره ی گودها حمایت کرد. تحلیل و طراحی صحیح سازه نگهبان مستلزم آگاهی از …