برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمهمطالعه موردیشرکتهای بیمه ای

برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه

مطالعه موردی:شرکتهای بیمه ای

بیان مسئله تحقیق:در این مقاله سعی شده است تا اهداف مدیریت پورتفولیوی صنعت بیمه را در راستای تحقق بخشیدن به منافع سازمانی صنایع بیمه با بكار گیری رویكردی سازمانی در مدیریت پروژه به تصویر كشیده و مورد بررسی قرار گیرد.مدیریت پورتفولیو صنایع بیمه با تنظیم اهداف ،اجرا و دوباره تخصیص دهی منابع ،بررسی شاخص ها و توازن در مدیریت پورتفولیو صنعت بیمه ،سطح ریسك تاخیر یا شكست در پروژه ها را به حداقل میرساند و با بررسی دوره ای احتمال خطای برنامه ریزی و اجرا و كنترل را كاهش میدهد. تغییرات شگفت آوری که سازمان ها را احاطه کرده پیچیدگی های تصمیمات سازمانی، جهانی شدن، سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات همگی لزوم بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک را برای مواجعه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته نشان می دهد. به کمک این برنامه ریزی مدیران جهت گیری های خود را در آینده مشخص کرده و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات افراد مجهز می کنند.این سازمان ها با برنامه ریزی استراتژیک بهتر میتوانند به محیط خود واکنش های متناسب نشان دهند.همچنین بررسی معماری منابع انسانی از نظر تئوریك و طرح رویكردهای جدیددر رابطه بین كاركنان با سازمانها قابل بررسی است. عوامل موثر بر ارائه چارچوب منابع انسانی اعم از بازدارنده و پیش برنده در محیط ها و بسترهای گوناگون تفاوت داشته كه با حداقل درجه اثر گذاری اهمیت انها متغیر است در این مقاله طراحی و عرضه چارچوبی برای معماری منابع انسانی با رویكرد استراتژیك در صنعت بیمه مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف:

۱٫ارائه رویكرد نوین در تجزیه و تحلیل پرتفولیو پرو ژه ای سازمان های بیمه ای و تخصیص منابع به پرو ژه های سازمانی براساس هم راستایی پروژه ها با اهداف استراتژیك سازمان

۲٫ وجود جامعیت در چارچوب پیشنهادی و توجه به اهم عوامل و متغیرهای تاثیرگذاربر نظام منابع انسانی

۳٫ داشتن نگاه فرآیندی به موضوع منابع انسانی

سوالات:

۱-عوامل موفقیت و اهمیت مدیریت پورتفولیوی صنایع بیمه چیست؟

۲-تكالیف و ماموریت سازمان های بیمه ای چیست؟

۳-چالش های پیش روی شركتهای بیمه ای در راستای تشكیل پورتفولیو صنایع بیمه چه میباشد؟

۴-اهداف استراتژیك در صنایع بیمه ای را توضیح دهید؟

۵- مفهوم معماری منابع انسانی چیست؟

۶-با چه چارچوب مفهومی می توان رابطه بین عوامل موثر بر حوزه منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیك و عملكرد حوزه منابع انسانی صنعت بیمه را نشان داد.

فرضیات:

– باعث حداكثر نمودن برگشت سرمایه از بعد اقتصادی

-افزایش راندمان در موقعیت های تجاری

-موازنه در پروژه های بلند مدت و كوتاه مدت

– وجود روال منطقی در چارچوب پیشنهادی

متغیرهای تحقیق: استراتژی پژوهشی، شرکت های بیمه ای

خرید فایل