بعد ناشناخته انسان

بعد ناشناخته انسان

بعد ناشناخته انسان

کتاب بعد ناشناخته انسان ، محصول پرسش های عدیده ای است که من در طول عمر از خود کرده ام . هر کسی کم و بیش این سوال ها را از خود می کند . بعضی ها به جواب هایی می رسند که به یکباره مسیر زندگی آن ها را عوض می کند hellip;. این مکان جهان معرفت و اندیشه انسان است . این مکان همان جایی است که ما …