بهینه سازی خطی٬ تحقیق در عملیات٬ تحقیق در عملیات ۱

بهینه سازی خطی٬ تحقیق در عملیات٬ تحقیق در عملیات ۱

بهینه سازی خطی٬ تحقیق در عملیات٬ تحقیق در عملیات ۱ شامل نيمسالهاي: نیمسال اول ۸۹-۸۸ نیمسال دوم ۸۹-۸۸ + با پاسخنامه ت. تابستان ۸۹ نیمسال اول ۹۰-۸۹ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ نیمسال اول ۹۱-۹۰ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۲-۹۱ نیمسال دوم ۹۲-۹۱ + با پاسخنامه نیمسال اول ۹۳-۹۲ + با …