به سوی داستان نویسی بومی

به سوی داستان نویسی بومی

به سوی داستان نویسی بومی

طرح داستانی نیز روایت رویدادهاست با تکیه بر اصل علت و معلول. مردن ملکه به علت درگذشت شاه بوده است. در این مثال در زمینه مرگ ملکه، اگر داستان باشد می گوییم rdquo; خوب، بعد چه پیش آمد؟ و اگر طرح باشد، میپرسیم چرا؟ در طرح رازی موجود است که آن را نمی توان برای مردم عادی تعریف کرد. …