بیوتکنولوژی قارچ های خوراکی

بیوتکنولوژی قارچ های خوراکی

بیوتکنولوژی قارچ های خوراکی

کتاب الکترونیکی شامل ۲۴۴ صفحه به زبان انگلیسی که مطالب از مقالات معتبر مستخرج شده و به صورت کامل در این کتاب ارائه شده است. رشد و توسعه قارچ و تولید آن به روش های مختلف، قارچ های دارویی ، آگاریکوس و … گزارش شده است. …