تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول

تأثیر به‌ کارگیری روش شبيه‌سازي در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه اول

چکیده هدف اين پژوهش بررسي تأثير به zwnj;کارگیری روش شبيه zwnj;سازي در محیط ساختن zwnj;گرایی بر خلاقیت دانش zwnj;آموزان در درس ریاضی متوسطه اول بود. در اين پژوهش روش تحقيق از نوع شبه آزمايشي بود. جامعه آماري پژوهش۶۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اسلام zwnj;آباد در سال تحصيلي ۹۲-۹۳ …